Facebook
Youtube

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. Termin składania ofert mija w poniedziałek 2 maja 2022 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą następujących zadań:

1)  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Opieka wytchnieniowa edycja 2022 - 172 800 zł;

2)  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 367 700 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.