Facebook
Youtube

Nabór uzupełniający do Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Gostynia ogłasza nabór uzupełniający na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów. Wakat powstał po rezygnacji Pana Stanisława Czajki z członkostwa w Radzie oraz funkcji przez niego piastowanej. Do piątku 16 lipca 2021 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych mogą zgłaszać kandydata do Gminnej Rady Seniorów. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.

Kandydatów można zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub drogą elektroniczną na adres kbartlewicz@um.gostyn.pl.