Facebook
Youtube

NGO: Przyznano dotacje

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2022 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Spółdzielni Socjalnej „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, w stopniu umiarkowanym albo orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu »Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022«” w wysokości 367 700 zł,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, Spółdzielni Socjalnej „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu »Opieka wytchnieniowa - edycja 2022«” w wysokości 172 800 zł.
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, Burmistrz Gostynia przyznał również dotację z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej Stowarzyszeniu „DZIECKO” na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej” w wysokości 10 000 zł.