Facebook
Youtube

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Termin składania ofert mija we wtorek 7 marca 2023 roku o godzinie 15.30. Konkurs dotyczy zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej”. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wynosi 10.000 zł.
Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.