Facebook
Youtube

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku. Termin składania ofert mija w piątek 2 lipca 2021 r. o godzinie 15.30.

Konkurs dotyczy zadania pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu – „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”. Wysokość środków przeznaczonych na wspomniane zadanie wynosi 90.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.